7.6.07

Kronika Ważniejszych Wydarzeń W Dziedzinie Polskiej Polityki Zagranicznej W Okresie 1944-1973 część II


12.I.194r
Zgromadzenie Ogólne NZ na sesji inauguracyjnej w Londynie wybrało Polskę na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa (na okres 2 lat).
14.XI.1946
Rząd Polski wystosował do rządów ZSRR, USA, Wielkiej Brytanii i Francji noty domagające się udziału Polski w obradach nad przygotowaniem traktatu pokojowego z Niemcami.
10.III.1947
Podpisanie w Warszawie Polsko-Czechosłowackiego Układu o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej.
29.V.1948
Podpisanie w Warszawie Polsko-Bułgarskiego Układu o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej.
18.VI.1948
Podpisanie w Warszawie Polsko-Węgierskiego Układu o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej.
26.I.1949
Podpisanie w Warszawie Polsko-Rumuńskiego Układu o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej.
20-25.IV.1949
I Światowy Kongres Pokoju w Paryżu.
18.X.1949
Polska uznała Niemiecką Republikę Demokratyczną i nawiązała z nią stosunki dyplomatyczne.
17.X.1952
Na VII Sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ delegacja polska przedłożyła projeky rezolucji "O zapobieżeniu grożbie nowej wojny światowej i utrwaleniu pokoju i przijaznej współpracy między narodami".

-"KR"
koniec części drugiej

Brak komentarzy: