19.9.07

Zdarzyło się dzisiaj


19.XI.1904 Urodził się Paweł Finder, sekretarz generalny KC PPR (zginął w 1944 r.).


19.X.1954 Utworzenie Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy.


-"KR"

17.9.07

Cytat na ten tydzień"Historyczną zasługą naszych partii jest to, że swą działalnością umocniły one przyjażń radziecko-polską, wzbogaciły ją o nową treść, zespoliły wysiłki narodów Polski i Związku Radzieckiego w walce o tryumf socjalizmu i komunizmu."

L. Breżniew

5.9.07

Wiersz na ten tydzieńGdy wieje wiatr historii,
ludziom jak pięknym ptakom
rosną skrzydła, natomiast
trzęsą się portki pętakom.


K. I. Gałczyński


-"KR"

21.6.07

Wiersz na ten tydzień


Krakowskie ubytki


Ubyła
Jedna Mogiła -
Na Nową Hutę się zmieniła.

J. SZTAUDYNGER

- "KR"

O autorze:
- Jan Izydor Sztaudynger urodził się 28 kwietnia 1904 w Krakowie
- studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim
- 1825 r. pierwszy tomik wierszy "Dom mój" ze wstępem Karola Huberta Rostworowskiego
- członek grupy literacko-artystycznej Helion
- 1937-1939 r. pracownik Kuratorium Szkolnego w Poznaniu i wykładowca na Uniwersytecie Poznańskim
- po wojnie od 1954 roku pracował w Państwowej Szkole Dramatycznej Teatru Lalek w Łodzi
- 1950-1954 r. redaktor czasopisma "Teatr Lalek"
- zmarł 12 września 1970 r. w Krakowie

20.6.07

Zdarzyło się dzisiaj


20.VI.1949 Rozpoczęcie budowy miasta Nowa Huta.

18.6.07

Cytat na ten tydzień


"Nigdy nie zostanie zwyciężony naród, w którym robotnicy i chłopi w większości swej zrozumieli, odczuli i przekonali się, że bronią swojej, Radzieckiej Władzy - władzy ludu pacującego".
W. I. LENIN

-"KR"

14.6.07

Zdarzyło się dzisiaj


14.VI.1944 Wielka bitwa partyzancka na Wzgórzu Porytowym (woj. lubelskie).

14.VI.1944 Uruchomienie pierwszego polskiego reaktora atomowego w Świerku pod Warszawą.

-"KR"

12.6.07

Cytat na ten tydzień


"Głównym zadaniem twórczości i działalności w sferze kultury jest jak najbardziej skuteczne kształtowanie postaw ideowych i obywatelskich, rzetelnego stosunku do pracy, więzi narodowej, społecznej i ideowej."
VI ZJAZD PZPR

7.6.07

Kronika Ważniejszych Wydarzeń W Dziedzinie Polskiej Polityki Zagranicznej W Okresie 1944-1973 część II


12.I.194r
Zgromadzenie Ogólne NZ na sesji inauguracyjnej w Londynie wybrało Polskę na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa (na okres 2 lat).
14.XI.1946
Rząd Polski wystosował do rządów ZSRR, USA, Wielkiej Brytanii i Francji noty domagające się udziału Polski w obradach nad przygotowaniem traktatu pokojowego z Niemcami.
10.III.1947
Podpisanie w Warszawie Polsko-Czechosłowackiego Układu o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej.
29.V.1948
Podpisanie w Warszawie Polsko-Bułgarskiego Układu o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej.
18.VI.1948
Podpisanie w Warszawie Polsko-Węgierskiego Układu o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej.
26.I.1949
Podpisanie w Warszawie Polsko-Rumuńskiego Układu o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej.
20-25.IV.1949
I Światowy Kongres Pokoju w Paryżu.
18.X.1949
Polska uznała Niemiecką Republikę Demokratyczną i nawiązała z nią stosunki dyplomatyczne.
17.X.1952
Na VII Sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ delegacja polska przedłożyła projeky rezolucji "O zapobieżeniu grożbie nowej wojny światowej i utrwaleniu pokoju i przijaznej współpracy między narodami".

-"KR"
koniec części drugiej

6.6.07

Zdarzyło się dzisiaj


6.VI.1944 - lądowanie Wojsk Sprzymierzonych w Normandii. Utworzenie II frontu.

6.VI.1964 - Uruchomienie Zakładów Włókien Sztucznych "Elana" w Toruniu.

-"KR"

5.6.07

Zdarzyło się dzisiaj


5-17.VI.1969 - Międzynarodowa Narada Partii Komunistycznych i Robotniczych w Moskwie.

-"KR"

4.6.07

Przysłowie na ten tydzień


"Kto zostawia po sobie dobrą pamięć, ten będzie miał dwa żywota na ziemi. Jeden przeżyje sam, a drugi jego sława w ustach ludzi."
Sentencja indyjska
-"KR"

31.5.07

Kronika Ważniejszych Wydarzeń W Dziedzinie Polskiej Polityki Zagranicznej W Okresie 1944-1973 część I


22.VII.1944
Manifest PKWN zapowiedział dokonanie przez państwo polskie zasadniczych reform ustrojowych reorientację polskiej polityki zagranicznej - oparcie jej na stosunkach przyjaźni i współpracy z ZSRR i innymi państwami koalicji antyhitlerowskiej.
26.VIII.1944
PKWN i rząd ZSRR podpisały w Moskwie porozumienie dotyczące kształtu terytorialnego Polski. Ustalono zasady wytyczenia granicy polsko-radzieckiej oraz zachodniej granicy Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej.
5.I.1945
Ustanowienie stosunków dyplomatycznych między Polską a ZSRR.
4-11.II.1945
Konferencja w Jałcie wypowiedziała się m. in. za rozszerzeniem granic Polski na zachodzie i północy.
21.IV.1945
W Moskwie podpisany został między Polską a ZSRR Układ o Przyjaźni, Wzajemnej Pomocy i Współpracy Powojennej.
5.VII.1945
Rządy USA i Wielkiej Brytanii uznały Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej.
10.VII.1945
Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej przesłał rządom ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii memorandum, w którym uzasadnił konieczność uzyskania przez Polskę granicy na Odrze, Nysie Łużyckiej i Bałtyku.
2.VIII.1945
W Poczdamie zakończyła się konferencja szefów rządów ZSRR, USA i W. Brytanii. Podjęła ona m. in. decyzje w sprawie ustalenia polskiej granicy zachodniej na Odrze, Nysie Łużyckiej i Bałtyku oraz przesiedlenie ludności niemieckiej z Polski, Czechosłowacji i Węgier.
16.X.1945
Minister spraw zagranicznych RP Wincenty Rzymowski złożył podpis pod tekstem Karty Narodów Zjednoczonych.

-"KR"
koniec części pierwszej


30.5.07

Zdarzyło się dzisiaj


30.05.1864 - urodził się Feliks Kon, działacz polskiego ruchu robotniczego, Sekretarz Komitetu Wykonawczego Kominternu (zm. w 1941 r.).

-"KR"

parę uwag:
- Feliks Kon z zawodu był historykiem i dziennikarzem.
- członek I Proletariatu.
- w 1884 r. skazany na katorgę.
- uczestnik rewolucji 1905 roku.
- od 1906 r. przewodniczący PPS-Lewicy.
- członek Tymczasowego Rewolucyjnego Komitetu Polski w Białymstoku.
- 1919-22 działacz Komunistycznej Partii Ukrainy oraz Międzynarodówki Komunistycznej.
- od 1922 r. członek Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej (bolszewików) - WKP(b).
- 1924-35 członek Międzynarodowej Kontroli Kominternu.
- 1931-33 przewodniczący Ogólnozwiązkowego Komitetu Radiofonii ZSRR.
- 1941 kierownik polskiej sekcji Radia Moskwa.
- redaktor gazet: "Czerwona Gwiazda", "Gazeta Robotnicza", "Nasz kraj" (w ZSRR).
- autor książki "Narodziny wieku".

Słowniczek:
Komintern - Międzynarodówka Komunistyczna (zwana także III Międzynarodówką), międzynarodowa organizacja, która powstała z inicjatywy Lenina w Moskwie w marcu 1919 roku. Została ona założona przez 19 partii komunistycznych.

29.5.07

Wykaz Dni Branżowych (Zawodowych)


Dzień pracownika Handlu - pierwsza niedziela po 29 stycznia.
Dzień Metalowca - ostatnia niedziela marca.
Dzień Pracownika Służby Zdrowia - pierwsza niedziela po 7 kwietnia.
Dzień Leśnika i Drzewiarza - pierwsza niedziela kwietnia.
Dzień Pracownika Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego - pierwsza niedziela po 15 kwietnia.
Dzień Transportowca i Drogowca - ostatnia niedziela kwietnia.
Dzień Hutnika - druga niedziela maja.
Dzień Pracownika Komunalnego - druga niedziela maja.
Dzień Strażaka - pierwsza niedziela po 15 maja.
Dzień Teatru - niedziela w trzeciej dekadzie maja.
Dzień Kultury - niedziela w trzeciej dekadzie maja.
Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego - ostatnia niedziela maja.
Dzień Drukarza - ostatnia niedziela maja.
Dzień Pracownika Przemysłu Terenowego - pierwsza niedziela czerwca.
Dzień Chemika - pierwsza niedziela czerwca.
Dzień Stoczniowca - niedziela w trzeciej dekadzie czerwca.
Dzień Marynarza - niedziela w trzeciej dekadzie czerwca.
dzień Rybaka - niedziela w trzeciej dekadzie czerwca.
Dzień Spółdzielczości - pierwsza niedziela czerwca.
Dzień Energetyka - pierwsza niedziela września.
Dzień Kolejarza Polski Ludowej - druga niedziela września.
Dzień Budowlanych - ostatnia niedziela września.
Dzień Nauczyciela - 14 października.
Dzień Pracownika Łączności - pierwsza niedziela po 18 pażdziernika.
Dzień Górnika - 4 grudnia.
Dzień Odlewnika - pierwsza niedziela po 4 grudnia.
Dzień Naftowca - 4 grudnia.
Na podtawie załącznika do uchwały nr 94 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1973 r., (poz. 118).
Monitor Polski nr 20

-"KR"

Parę uwag:
- do dziś przetrwały: Dzień Metalowca (29 marca), Dzień Pracownika Służby Zdrowia (międzynarodowy, 10 kwietnia), Dzień Leśnika i Drzewiarza (5 kwietnia), Dzień Pracownika Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego (20 kwietnia), Dzień Transportowca I Drogowca (26 kwietnia), Dzień Hutnika (4 maja), Dzień Pracownika Komunalnego (19 maja), Dzień Strażaka (międzynarodowy, 4 maja), Dzień Teatru (międzynarodowy, 27 marca), Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego (31 maja), Dzień Chemika (7 czerwca), Dzień Stoczniowca (29 czerwca), Dzień Spółdzielczości (pierwsza sobota lipca), Dzień Energetyka (14 sierpnia), Dzień Kolejarza (25 listopada), Dzień Budowlanych (14 maja), Dzień Nauczyciela (14 października), Dzień Górnika (4 grudnia), Dzień Odlewnika (10 grudnia), Dzień Naftowca (3 grudnia).
- zauważyliście, że wszystkie te święta były obchodzone przeważnie w niedzielę? Czyżby były one kolejnym sposobem władzy na odciągnięcie ludzi od kościoła?
- obecnie przy oryginalnej dacie pozostał tylko Dzień Górnika.
- niektóre dni zmieniły nazwy, Dzień Kolejarza Polski Ludowej na Dzień Kolejarza co jest zmianą jak najbardziej oczywistą. Lecz zmiany z Dnia Nauczyciela na Dzień Edukacji Narodowej to już nie bardzo rozumiem.

28.5.07

Wiersz na ten tydzieńWszystko tobie, ukochana ziemio,
nasze myśli wciąż przy tobie są,
tobie lotnik triumf nad przestrzenią,
a robotnik daje dwoje rąk.
Ty przez serce nam jak bliska płyniesz
brzmi jak rozkaz twój potężny głos,
murarz, żołnierz, cieśla,zdun, inżynier -
wykuwamy twój szczęśliwy los.

K. I. Gałczyński
- "KR"o autorze:
23.01.1905 r. - narodziny Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Warszawie
1914 - 1917 r. - z powodu trwania I Wojny Światowej rodzina Gałczyńskich przebywa w Moskwie. Konstanty uczęszczał tam do polskiej szkoły. Po powrocie do kraju studiuje filologię angielską oraz klasyczną.
1923 r. - debiut w prasie. K. I. Gałczyński wiąże się z grupą Kwadryga oraz udziela się w warszawskich pismach satyrycznych i politycznych.
1.06.1930 r. - ślub z Natalię Awałow.
1939 r. - na początku wojny zostaje powołany do wojska. Dostaje się do niewoli.
1939 - 1945 r. - jego wiersze zostają wydane w konspiracyjnych antologiach: "Werble Wolności" i "Prawdziwe Słowa".
1946 r. - powrót do Polski. Nawiązanie współpracy z tygodnikiem "Bluszcz", "Prosto Z Mostu", "Przekrojem", "Tygodnikiem Powszechnym". Nawiązuje współpracę z krakowskim kabaretem "Siedem Kotów".
1948 r. - wydanie tomika wierszy "Zaczarowana dorożka".
1949 r. - wydanie tomika wierszy "Ślubne obrączki".
1953 r. - wydanie tomika wierszy "Pieśni".
06.12.1953 r. - zgon poety spowodowany trzecim zawałem serca.

Wprowadzenie


Większość wpisów będzie pochodzić z "Kalendarza Robotniczego 1974". Oznaczone one będą znakiem "KR". Pozostałe będą pochodzić ode mnie. Tak więc zapraszam do miłej lektury.