31.5.07

Kronika Ważniejszych Wydarzeń W Dziedzinie Polskiej Polityki Zagranicznej W Okresie 1944-1973 część I


22.VII.1944
Manifest PKWN zapowiedział dokonanie przez państwo polskie zasadniczych reform ustrojowych reorientację polskiej polityki zagranicznej - oparcie jej na stosunkach przyjaźni i współpracy z ZSRR i innymi państwami koalicji antyhitlerowskiej.
26.VIII.1944
PKWN i rząd ZSRR podpisały w Moskwie porozumienie dotyczące kształtu terytorialnego Polski. Ustalono zasady wytyczenia granicy polsko-radzieckiej oraz zachodniej granicy Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej.
5.I.1945
Ustanowienie stosunków dyplomatycznych między Polską a ZSRR.
4-11.II.1945
Konferencja w Jałcie wypowiedziała się m. in. za rozszerzeniem granic Polski na zachodzie i północy.
21.IV.1945
W Moskwie podpisany został między Polską a ZSRR Układ o Przyjaźni, Wzajemnej Pomocy i Współpracy Powojennej.
5.VII.1945
Rządy USA i Wielkiej Brytanii uznały Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej.
10.VII.1945
Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej przesłał rządom ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii memorandum, w którym uzasadnił konieczność uzyskania przez Polskę granicy na Odrze, Nysie Łużyckiej i Bałtyku.
2.VIII.1945
W Poczdamie zakończyła się konferencja szefów rządów ZSRR, USA i W. Brytanii. Podjęła ona m. in. decyzje w sprawie ustalenia polskiej granicy zachodniej na Odrze, Nysie Łużyckiej i Bałtyku oraz przesiedlenie ludności niemieckiej z Polski, Czechosłowacji i Węgier.
16.X.1945
Minister spraw zagranicznych RP Wincenty Rzymowski złożył podpis pod tekstem Karty Narodów Zjednoczonych.

-"KR"
koniec części pierwszej


Brak komentarzy: